-

REGULAMIN KONKURSU SIGNATURE PHOTO DISHES

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod nazwą „Signature Photo Dishes”  (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 1540).
 3. Konkurs odbywa się̨ z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest AB Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana 15, 31-017Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208968, posiadającą Numer Identyfikacji podatkowej NIP 527 243 88 65, REGON 015725875 (zwana dalej „Organizatorem”).
 5. Konkurs trwa od dnia 23 lipca 2019 roku do dnia 23 września 2019 roku do godz. 12:00
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.signaturerestaurant.pl

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność́ do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zdjęcia o tematyce: BREAKFAST TIME oraz odpowiednie zarejestrowanie, zgłoszenie zdjęcia oraz automatycznie swojego uczestnictwa w konkursie
 3. Warunki poprawnego zgłoszenia zdjęcia:a) zrobienie zdjęcia o tematyce konkursowej – BREAKFAST TIMEb) zamieszenie konkursowego zdjęcia na swoim profilu ( profilu Uczestnika) na Facebook lub Instagram c)  oznaczenie zdjecia na Instagramie i Facebooku hasztagami #signaturephotodishes #signaturerestaurant #nespresso w przypadku Instagrama polubienie i oznaczenie na zdjeciu profilu restauracji @Signature_Restaurant_Warsaw a w przypadku facebooka polubienie i oznaczenie fanpage Signature Restaurant d) przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie organizatora signaturerestaurant.pl wraz z konkursowym zdjęciem nie przekraczającym – 2MB
 4. Zdjęcia zamieszczone na Social Mediach po terminie nie będą uwzględnione przez Organizatora.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu, Regulaminu Konkursu oraz:a) oświadczeniem przez Uczestnika, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do zamieszczanego Zdjęcia, oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu jego rozpowszechniania;b) udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania zdjęcia poprzez ich udostępnienie w mediach w kontekście konkursu oraz na stronie internetowej, facebooku i instagramie organizatora
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.
 9. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie (jedno zdjęcie)

§3 NAGRODY

 1. W Konkursie nagrodami są:
  a) Za zajęcie I miejsca:
  – 1000 złotych ( jeden tysiąc złotych) do wykorzystania w Restauracji Signature
  – Aparat fotograficzny Fujifilm instax LiPlay oraz dwa filmy ufundowane przez Fujifilm Polska
  – Ekspres do kawy wraz z zestawem kaw ufundowany przez Nespresso
  b) Za zajęcie II miejsca:
  – 500 złotych ( pięćset złotych) do wykorzystania w Restauracji Signature
  – Aparat fotograficzny Fujifilm Instax SQ6  oraz dwa filmy ufundowane przez Fujifilm Polska
  – Ekspres do kawy wraz zestawem kaw ufundowany przez Nespresso
  c) Za zajęcie III miejsca:
  – 300 złotych ( trzysta złotych) do wykorzystania w Restauracji Signature
  – Aparat fotograficzny Fujifilm Instax mini 8 oraz dwa filmy ufundowane przez Fujifilm Polska
  – Travel mug ufundowany przez NespressoWybrani uczestnicy konkursu otrzymają specjalne wyróżnienia od marki Nespresso. Wraz z wyróżnieniem zostanie przekazany im voucher na specjalny pairing w restauracji Signature.
 2. Zwycięzcy zostaną wybrani w Konkursie, w sposób przewidziany w §4 Regulaminu i otrzymają oni powyższe nagrody
 3. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

§4 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej: a) Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy zamieścili swoje zdjęcie zostaną wpisani na listę konkursową. b) Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Jury konkursowe w składzie: Lidia Popiel, Anita Sokołowska, Ada Fijał, Joanna Czechowska, Igor Grzeszczuk, Marcin Mazur c) Z obrad Jury zostanie sporządzony pisemny protokół podpisany przez wszystkich członków Jury i przechowywany przez Organizatora. d) Nagroda zostanie przyznana 3 (trzem) Uczestnikom, których Zdjęcia, zdaniem Jury, były najciekawsze.
 1. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną poinformowani do 30 września 2019 roku, poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Uczestnika lub telefonicznie.
 2. Jury może również przyznać wyróżnienia, bez przyznawania nagród rzeczowych lub z przyznaniem dodatkowej nagrody. W takim przypadku biorące udział w konkursie zdjęcia nie będą wykorzystywane przez Organizatora do jakichkolwiek celów opisanych w par 2 pkt 5 , b.
 3. Dodatkowo zdjęcia osób wyróżnionych zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej signaturerestaurant.pl, w mediach oraz na profilu Facebook i Instagram Organizatora znajdującego się pod adresami: a) FB – https://web.facebook.com/SignatureRestaurantBar/ b) INSTAGRAM: @signature_restaurant_warsaw c) w mediach do których organizator prześle informacje prasowe na temat zwycięzców konkursu
 4. Organizator niezależnie od wysłania informacji o wygranej drogą elektroniczną poinformuje o wynikach Konkursu na profilu Facebook Organizatora znajdującego się pod adresem: https://facebook.com/SignatureRestaurantBar/

§5 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej signaturerestaurant.pl. Zmiany takie nie będą dotyczyć żadnych esencjonalnych dla Konkursu aspektów chyba, że wynikałyby one z przepisów obowiązującego prawa
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika konkursu w formie pisemnej bezpośrednio na adres e-mail: office@signaturerestaurant.pl
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację mailowo na wskazany adres.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§6 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu w mediach oraz przyznania nagród w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest AB Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana 15, 31-017Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208968, posiadającą Numer Identyfikacji podatkowej NIP 527 243 88 65, REGON 015725875
 3. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: office@signaturerestaurant.pl
 4. Administrator danych osobowych informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.
 5. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane są wykorzystywane tylko na potrzeby konkursu.

§7 PODATEK DOCHODOWY

 1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”).
 2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.
 4. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 5. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy.